Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu Başkanları:

İbrahim Okan Akkın

Resim1

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden lisans mezunu (2007) olan İbrahim Okan Akkın, Yüksek Lisans derecesini (ODTÜ, 2011) Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne sunduğu teziyle almıştır. Bu çalışmasında, Hannah Arendt’in eylem teorisi, Rousseau’nun doğrudan demokrasi kavramı ve Habermas’ın iletişimsel eylem teorisi ile merkeziyetçi olmayan katılım modelleri ışığında katılımcı demokrasinin imkânı sorununu irdelemiştir. Doktora tezinde (ODTÜ, 2017) ise Deleuze’ün fark ve oluş kavramlarına odaklanarak çağdaş sanatta oluş ontolojisinin politik sonuçlarının izini sürmüştür. Başlıca çalışma alanları devlet ve toplum felsefesi, estetik ve sanat felsefesi, sanat tarihi, mitoloji, 17. ve 18. yüzyıl felsefesi, çağdaş felsefe ve 21. yüzyıl felsefesidir. 2010 – 2017 yıllarında ODTÜ Felsefe Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Akkın, Ocak 2017’de Ardahan Üniversitesi Felsefe Bölümüne öğretim üyesi olarak atanmış ve aynı tarihte Felsefe Bölümü başkanlığı görevini üstlenmiştir. Temmuz 2018’de ise Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’ne Dekan Yardımcısı olarak atanmıştır. ODTÜ’deki doktora öğrenimi sırasında üniversitenin amatör tiyatro topluluğunda görev alan Akkın, o yıllardan bu yana performans sanatı ve siyaset felsefesi hakkındaki disiplinlerarası çalışmalara özel bir ilgi duymaktadır. Felsefeye ek olarak seyahat etmeyi hayatının en vazgeçilmez uğraşı olarak görmektedir.           


Berivan Vargün

berivan.png

Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olan Berivan VARGÜN, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyal Antropoloji Bölümü’nden “Kurban Sunma Ritüelinin Simgesel Antropoloji Açısından İncelenmesi” konulu Lisans teziyle mezun olmuştur. Yüksek Lisans derecesini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yazdığı “Bir Kültür Değeri Olarak Bekaret Kavramına Bakış Açısının Sosyal Antropolojik Açıdan İncelenmesi” konulu saha çalışmasına dayanan teziyle almıştır. Yine Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yazdığı “Batman ve Şanlıurfa’da Töre Cinayetlerine Bakış Açısının Sosyal Antropolojik Açıdan İncelenmesi konulu tezinde ise Vargün, toplumsal cinsiyet, aile, şiddet, namus, kültür ve değer konularını incelemiştir. Temel ilgi alanları; geçiş ritüelleri, gelenek-görenek, kültürel simge ve semboller, mitoloji, sosyal/kültürel antropoloji, gündelik yaşama yön veren simgesel motifler ve mitler, kültürel değişme süreçlerinde halk inançları ve bunların sosyal yaşama etkisi, toplumsal cinsiyet ve kırsal alan yaşlılığı olan Vargün, akademik çalışmalarının dışında etik, etik liderlik, kalite yönetim sistemleri, insan ilişkileri ve iletişim, kurumsal davranış ve kurum kültürü geliştirme konularına özel bir ilgi geliştirmiş, bu alanlara ilişkin çeşitli kurum ve kuruluşlardan uzmanlık eğitimleri almıştır.

Düzenleme Kurulu Üyeleri:

Tonguç Seferoğlu

       Dr. Tonguç Seferoğlu lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamlamış ve aynı bölümden 2013 yılında Yüksek Lisans derecesi almıştır. Felsefe doktorasını 2018 yılında King’s College London’dan Platon Phaidon diyaloğu üzerine yazdığı tezle almıştır. Dr. Seferoğlu’nun araştırma alanı antik Yunan felsefesi etrafında yoğunlaşmaktatır. Diyalog biçiminin Platon’un eserlerindeki rolü ve Plato’nun meta-felsefesi ile ilgilenmektedir. Ayrıca Yeniplatoncu geleneğe, özellikle Platon’un diyalogları üzerine yazılan şerhlere, ilgi duymaktadır. King’s College London’da sürdürdüğü doktora çalışmaları boyunca antik Yunan felsefesi, Hume, Descartes ve epistemoloji üzerine derslere asistanlık yapmıştır. Dr. Seferoğlu 2019 yılında Ardahan Üniversitesi Felsefe Bölümü’ne katılmıştır.

Erman Kaçar

web.png

Erman Kaçar, Ardahan Üniversitesi Felsefe Bölümü araştırma görevlisidir. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü, Cebir ve Geometri anabilim dalında (2012) tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık anabilim dalında, Badiou ve Spinoza ontolojilerindeki "Bir" ve "Boşluk" kavramlarını ele alan "Bir Ontoloji Sorunu: Badiou ve Spinoza" başlıklı tezi (2016) ile yüksek lisans derecesi kazanmıştır. Badiou ve Lacan ontolojileri üzerine çalışmış, Lacan ontolojisi ve topolojisi üzerine seminerler vermiştir. Kaçar, çağdaş Fransız felsefesini "felsefenin yeni yüzü" olarak adlandırmakta, çalışmalarında felsefenin bu yeni yüzünün modern ve postmodern nüveleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda, araştırma alanlarını ontoloji, etik, psikanaliz, mitoloji, post-yapısalcılık gibi konular oluşturmaktadır. Şu sıralar, "Ahlakın Olanağı Sorununa Nietzsche(ler)’in Gözüyle Bakmak: Bir Nietzsche-Kant Hesaplaşması" başlıklı doktora tezi üzerine çalışmaktadır.

Neşe Şenel

Resim1Halen Ardahan Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta olan Neşe Şenel, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde ana dal, Uluslararası İlişkiler bölümünde yan dal yaparak lisans eğitimini 2012 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini ise “Margaret Atwood’un ‘The Handmaid’s Tale’ (Damızlık Kızın Öyküsü) ve Starhawk’in ‘The Fifth Sacred Thing’ (Beşinci Kutsal Şey) İsimli Eserlerine Ekofeminist Bir Yaklaşım” başlıklı tez çalışmasıyla Erciyes Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı anabilim dalında 2015 yılında tamamlamıştır. Halen Pamukkale Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı anabilim dalında doktora öğrencisi olan Şenel, “Sylvia Plath ve Nilgün Marmara Şiirlerinde Ölüm ve İntihar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz” başlıklı doktora tezini yazmaktadır. Şenel’in çalışma alanları ekoeleştiri, ekofeminizm, toplumsal cinsiyet çalışmaları, postmodern distopya ve ütopya kurguları, gizdökümcü şiir ve psikanaliz gibi başlıkları içermektedir.

Sekreterya:

Cemre Karadaş

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden“Kayseri Yerel Basını Açısından İlan ve Reklam Gelirlerinin Önemi” konulu Lisans teziyle mezun olan (ERÜ, 2008) Cemre Karadaş, Yüksek Lisans derecesini (ARÜ, 2018) Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde sunduğu “Siyasal Elitizm ve Güçlü Demokratik Elitizm Modeli Üzerine Bir İnceleme” başlıklı teziyle almıştır. Avrupa Birliği Eğitim Sertifikası, İşaret Dili Eğitim Sertifikalarına sahip olan Karadaş, İletişim Lisesi’nde Gazetecilik Bölümü Öğretmenliği, Halk Eğitim Merkezi’nde Fotoğrafçılık Kursu Eğitmenliği görevlerini üstlenmiştir. Karadaş, Doğan Haber Ajansı, Hürriyet Gazetesi başta olmak üzere çeşitli ulusal ve yerel tv/ gazetelerde, televizyon gazeteciliği/muhabirliği, yazılı basın muhabirliği, sayfa sekreterliği gerçekleştirmiştir. Başlıca çalışma alanları iletişim, gazetecilik, medya, siyaset bilimi, siyasi iletişim olan Karadaş, Doktora hazırlık çalışmalarına devam etmekte olup halen Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Kalem Birimi’nde görevine devam etmektedir.

Basın Danışmanı:

Yaşar Öztürk

Ardahan Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nde müdür olarak görev yapmakta olan
Öğr. Gör. Yaşar Öztürk, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve
Tanıtım Bölümü’nden mezun olmuştur. Öztürk, Yüksek Lisans öğrenimini Cambridge
College USA Business Management bölümünde tamamlayarak, 2013 yılında mezun olmuştur.
2018 yılında Ardahan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve
Reklamcılık Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayan Öztürk, halen Atatürk
Üniversitesi Temel İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimine devam
etmektedir. “Dijital Gastronomi: YouTube Yemek Fenomenleri ve Yerel Yemek Kültürleri”
başlıklı doktora tezini yazan Öztürk’ün başlıca çalışma alanlarını; kültür endüstrisi, sosyal
medya ve yemek kültürü oluşturmaktadır.

Ardahan Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nde müdür olarak görev yapmakta olan Öğr. Gör. Yaşar Öztürk, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun olmuştur. Öztürk, Yüksek Lisans öğrenimini Cambridge College USA Business Management bölümünde tamamlayarak, 2013 yılında mezun olmuştur. 2018 yılında Ardahan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayan Öztürk, halen Atatürk Üniversitesi Temel İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimine devam etmektedir. “Dijital Gastronomi: YouTube Yemek Fenomenleri ve Yerel Yemek Kültürleri” başlıklı doktora tezini yazan Öztürk’ün başlıca çalışma alanlarını; kültür endüstrisi, sosyalmedya ve yemek kültürü oluşturmaktadır.