Davetli Konuşmacılar

Jenny Butler (University College Cork, İrlanda)

Dr. Jenny Butler, Sanat Fakültesi, Kelt Çalışmaları ve Sosyal Bilimler bölümü öğretim üyesidir ve Üniversite Yönetim Kurulunda (CEMC) yer almaktadır. İrlanda’daki Güncel Dinler, Batı Ezoterizmi ve Yeni Dini Hareketler üzerine dersler vermektedir ve daha önce Folklor ve Etnoloji Bölümünde (2002-2013) öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Yeni Dini Hareketler ve Halk Dinleri alanında uluslararası olarak tanınmış bir araştırmacıdır. Routledge tarafından monograf olarak yayınlanacak olan 21. Yüzyıl İrlanda Paganizmi: Dünya görüşü, Ritüel, Kimlik adlı çalışmasıyla İrlanda çağdaş paganizminin ilk etnografik çalışmasını gerçekleştiren Butler alanının önde gelen akademisyenlerindendir. Ayrıca, kendisinin yakında çıkacak olan çalışmaları arasında Folk Metal: Kimlik, Efsane ve Kültür Üzerine Eleştirel Yazılar(Palgrave Macmillan) ve İkiz Tepeler Fenomeni: Hem Harika Hem de Garip Bir Şov Üzerine Makaleler (McFarland) başlıklı düzenlenmiş derlemeleri yer almaktadır.  

Dr. Butler şimdilerde dünya görüşü, gelenek ve yer/aidiyet duygusu arasındaki bağlantıyı somut olmayan kültürel miras olarak inceleyen, sıra dışı (diğer dünya) varlıklar ve manzaralar üzerine karşılaştırmalı bir etnografik proje üzerinde çalışmaktadır. Bu projenin bir parçası olarak, UCC Boole Kütüphanesi’ndeki (Nisan - Haziran 2019) Peri Masalları ve Manzaraları: Etnografik Araştırmalarla Toplanan Efsaneler, Masallar ve Deneyimler adlı araştırma sergisinin küratörlüğünü yapmıştır. Temel ilgi alanları arasında dinler ve ulusal kimlikler, ölüm çalışmaları ile İrlanda bağlamında yeni dini hareketler (NRM) ve ortaya çıkan dini gelenek çalışmaları gibi alanlar yer almaktadır. 

Seçilmiş çalışmaları:

 1. Jenny Butler (2019) ‘The Nearest Kin of the Moon: Irish Pagan Witchcraft, Magic(k), and the Celtic Twilight‘ In: Ethan Doyle White and Shai Feraro (eds). Magic and Witchery in the Modern West: Celebrating the Twentieth Anniversary of Ronald Hutton’s The Triumph of the Moon. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
 2. Butler, Jenny (2017) ‘The Sídhe and Fairy Forts’ In: Young, Simon and Houlbrook, Ceri (eds). Magical Folk: British and Irish Fairies 500 AD to the Present. London: Gibson Square.
 3.  Butler, Jenny (2016) ‘Death and Dying in Contemporary Irish Pagan Cosmology’ In: Ryan, Salvador (eds). Death and the Irish: A Miscellany. Dublin: Wordwell.

Maria  Vladimirovna  Stanyukovich (Russian  Academy  of  Science,  Rusya)

Prof. Stanyukovich’in başlıca çalışma alanları olan epik, ritüel, Şamanizm, Ifugao, Filipin sözlü edebiyatı, antropoloji, etnografik koleksiyonlar, korpus dilbilimi, etno-dilbilim ve etnobotanik üzerine üzerine çok sayıda İngilizce ve Rusça yayını bulunmaktadır. Orta Asya, Kazakistan, Dağıstan, Küba (1976-1993) ve Filipinler’de (1994’ten günümüze kadar) saha çalışmaları yapmıştır. 2009’da St. Petersburg’daki Filipin çalışmalarının ilk uluslararası forumu olan ‘Pilipinas Muna!’adlı konferansı (Diliman Filipinler Üniversitesindeki meslektaşlarıyla birlikte) düzenlemiş ve ilgili Bildiri Kitabının editörlüğünü yürütmüştür (’Pilipinas Muna!’ 2011, 648 s. Rusça ve İngilizce dillerinde). “Kaybolan Dünyaların Sesleri” adlı Cambridge Üniversitesi Dünya Sözlü Edebiyat Projesinin ve Filipinler The Journal of History’nin uluslararası uzmanlardan oluşan Danışma Kurulu üyesidir, Ateneo Asya Araştırmaları Merkezi’nde (ACAS) ve Filipinler Üniversitesi Diliman Humanities Journal’da hakemlik yapmakta ve “Ifugao pirinç teraslarının korunması: bir literatür taraması” (Beşeri ve Sosyal Bilimler Komitesi, UNESCO Filipinler Ulusal Komisyonu, Manila, Baskıda) adlı çalışmanın editör kurulu üyeliğini devam ettirmektedir. Filipinler, İsveç, Japonya, İngiltere ve Polonya müzelerinde Filipin Cordillera koleksiyonları üzerine araştırmalar yapmıştır. 2012’den beri Filipinler Ulusal Müzesi Manila’da araştırmacı olarak çalışmaktadır. 2010-2011’de Japonya’nın Osaka Ulusal Etnoloji Müzesi’nde misafir profesör (araştırmacı) olarak görev yapmıştır. Maria V. Stanyukovich, 2013-2015’den beri Birleşik Krallık Coventry Üniversitesi’nde karşılaştırmalı mitoloji profesörüdür.

Kaliya Kulaliyeva, (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan) 

Dr. Kaliya Kulaliyeva, 1997 yılında Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesinin Kırgız Dili ve Edebiyatı bölümünden lisans derecesini almıştır. 1999’da Cusup Balasagın adındaki Kırgız Milli Üniversitesinde Halk Edebiyatı ve Kırgız Edebiyatı Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimine başladı ve  “Manas’’ Eposu ile Balasagunlu Yusuf’un  “Kutadgu Bilig” mesnevisindeki fikri ve estetik paralellikler’ konusundaki doktora tezini 2004’te tamamladı. 1999-2005 yılları arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda okutman, 2004-2010 KTMÜ YDYO’da Kırgız Dili Öğretimi Koordinatörü olarak (Öğr. Gör. Dr.) çalışmıştır. Hâlen  KTMÜ Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Türkçe-Kırgızca Programı’nda Öğr. Gör. Dr. olarak görevini sürdürmektedir. 

Manas Destanı, Türk masalları ile Kırgız masalları ve Kırgız Dili Öğretimi üzerinde çalışmaları ve yayınları vardır. Kırgız Dili Öğretimi üzerinde 20’den fazla ders ve ek ders kitabı yayınlanmıştır. Rusya, Türkiye, Polonya’da olan Kırgız mitolojisi ve halk bilimiyle ilgili bilimsel toplantılara katılmıştır ve Türkçeden Kırgızcaya, Kırgızcadan Türkçeye çevirileri yaymlanmıştır. Hindistan Masallarını İngilizceden Kırgızcaya çevirmiştir. Başka projelerde de araştırmacı ve yürütücü olarak görev alan Kulaliyeva KTMÜ ve Kırgızıstan Cumhuriyeti Millî Bilimler Akademisi arasında desteklenen Manas Destanı Tematik Dizini I adlı araştırma projesinin proje yürütücüsüdür (2018-2019). 

Seçilmiş çalışmaları:

 1. Кулалиева  К.О. Сюжетно-тематический указатель эпоса «Манас»: значение и содержание, структурные особенности. Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова. Серия “Эпосоведение”. №3(15), 2019. – С. 17-24. https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=58012  https://doi.org/10.25587/SVFU.2019.15.36595
 2. Кулалиева (2013). “Манас” эпосу менен Жусуп Баласагындын “Кутадгу билиг” дастанындагы идеялык-кѳркѳмдүк параллелдер. Монография. Бишкек, – 191 б.
 3. Кулалиева К.О. Этногерменевтика эпоса “Манас” // Русский язык как фактор культурно-образовательный интеграции общества: сб. научных трудов. Отв. соред.: О. Н.Морозова, М.В.Пименова. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2016 (Серия “Концептуальный и лингвальный миры”. Вып. 11.) – С. 70-76. 

Nimet Yıldırım (Atatürk Üniversitesi, Türkiye)

Nimet YILDIRIM, 1963 yılında Erzurum’da dünyaya geldi.İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı.1984 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde başladığı yüksek öğrenimini 1988 yılında bitirdi. 1988 yılında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü’nde uzman olarak göreve başladı. 05.02. 1990 tarihine kadar buradaki görevini sürdürdü. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda “Yüksek Lisans” öğrenimine başladı. 1990 tarihinde Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev aldı. 1992 yılında Yüksek Lisans öğrenimini “Sultan Ahmed-i Celâyir ve Kitâbu’l-Mukaddime Adlı Divanı” adlı çalışmasıyla tamamladı. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimine başladı. 1996 yılında “Sa’dî-yi Şîrâzî’nin Bostân ve Gülistân’ında Sözdizimi” adlı teziyle Fars Dili ve Edebiyatı doktoru oldu. 1997 yılında Yrd. Doç. Dr. olarak atanan Nimet YILDIRIM, 1997-2003 yılları arasında Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim dalı Başkanlığı görevinde bulundu. Nimet YILDIRIM, 2000 yılında “Fars Dili ve Edebiyatı Doçenti” oldu. Nimet YILDIRIM, 2006 yılında “Profesör” unvanını aldı. Halen Atatürk Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevini ve bölüm başkanlığını sürdürmektedir.  Prof. Dr. Nimet YILDIRIM’ın; Farsça Dilbilgisi, İslam Öncesi İran Edebiyatı, İslam Sonrası İran Edebiyatı, İran Mitolojisi, Çağdaş İran Edebiyatı ve İran Tarihi konulu yayınlanmış ve yayına hazırlanan çalışmaları bulunmaktadır. 

Seçilmiş çalışmaları:

 1. Fars Mitolojisi Sözlüğü  İstanbul: Kabalcı, 2008.
 2. Ardaviraf, Ardavirafname (çeviri), İstanbul: Pinhan, 2012.
 3. İran Mitolojisi, İstanbul: Pinhan, 2012.

Ş. Halil Turan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye)

Halil Turan Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve bu bölümün başkanlığını yürütmektedir. Modern felsefe tarihi, fenomenoloji, etik, estetik ve siyaset felsefesi üzerine Türkçe ve İngilizce makaleler ve kitap bölümleri yayımlamıştır.  Teo Grünberg, Adnan Onart ve David Grünberg ile birlikte Mantık Terimleri Sözlüğü’nün yazarlarındandır. Hindistan ve Türkiye üzerine New Perspectives on India and Turkey kitabının ortak editörlüğünü yapmış ve bu kitaba yazar olarak katkıda bulunmuştur. SANART Estetik ve Görsel Kültür Derneği’nin yönetim kurulu üyesidir.

Seçme çalışmaları:

 1. Turan, H. (2009) “Memory and the Myth of Prometheus”, Analecta Husserliana, 101, 5-15.
 2. Turan, H. (1995) “Tekhne, Bilim, Felsefe ve Siyaset”, Felsefe Dünyası, 18, 65-68.
 3. Turan, H. (2011) “Eskiçağ Edebiyatından Kimi Kahramanlar:  Etik ve Estetik”, Türkiye Felsefe Kurumu İstanbul Seminerleri, 1-2 Aralık.

Mustafa Yıldız (Ardahan Üniversitesi)

Mustafa Yıldız 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. 2001 yılında Erciyes Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri anabilim dalında “İbn Sina ve Gazali’nin Akıl Öğretilerinde Kutsal Akıl” başlıklı teziyle yüksek lisansını, yine aynı üniversitede “Farabi’nin Toplum ve Devlet Görüşü” başlıklı çalışmasıyla da 2010 yılında doktorasını tamamladı. 2013 yılında A.B.D. Marquette University’de Richard C. Taylor ile birlikte alanıyla ilgili çalışmalarda bulundu. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde Türk İslam Düşünce Tarihi Anabilim Dalı’nda doçent olarak çalıştı. 2020’de Ardahan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri anabilim dalında Profesör olarak başladığı görevini halen sürdürmektedir.

Seçilmiş çalışmaları:

 1. Yıldız, Mustafa. Erdem Tartışmaları, İbn Miskeveyh’in Erdem Öğretisi, 313-336, Doğu Kütüphanesi Yayınları, 2020.
 2.  Yıldız, Mustafa. Türk Siyasi Bilgeliğinin Kadim Kapıları, ISBN:978-605-155-613-0, Ötüken Neşriyat, 2017.
 3. Yıldız, Mustafa. Edebiyatın Felsefî Temeli Üzerine, Kutadgubilig, 2014, 229-248.
 4. Yıldız, Mustafa. Spinoza’da İnsan-Doğası Siyaset İlişkisi Üzerine Bir Deneme, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2012, 1, 1-25.
 5. Yıldız, Mustafa. İbn Sina’nın Kutsal Akıl Öğretisi, İslamî Araştırmalar, 2010, 83-108.

Tansu Açık (Ankara Üniversitesi, Türkiye)

Klasik filolog Prof. Dr. Tansu Açık’ın başlıca ilgi alanları ve üzerine ders verdiği konular arasında alımlama tarihi, klasikler açısından Batı kültür tarihi, karşılaştırmalı dinler tarihi ve Yunan dini yer almaktadır. 1987 AÜ DTCF Latin Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olan Açık’ın bitirme tezi: Türkiye’de Klasikler Bibliyografyası’dır. Lisans öğrenimi sırasında Dr. Mustafa Canpolat’ın Türkçenin tarihsel evreleriyle ilgili derslerini almış Dr. Recep Meriç’in Philadelphia kazısı ile Dr. S. Şahin ile Dr. J. Nolle’nin Perge, Selge epigrafi araştırmalarına katılmıştır. 1988-1989 yılları arasında AÜ DTCF Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümünde Araştırma Görevliliği yapmış olan Açık 1989’da AÜ DTCF’de "Retorik Kuramının Doğuşu" adlı tezle uzmanlık derecesini almıştır. 1989-1990 arasında Yunan Hükümeti bursu ile Atina İngiliz Arkeoloji Okulu "full-time resident student" olmuş Atina Üniversitesi Çağdaş Yunanca Dil Kursundan da sertifika almıştır. 1992’de Atina Akademisi çağrılısı olarak Yunanca-Türkçe Sözlük’ ün son okumalarını yapmıştır. 1997’de DTCF’de "Koro: Tragedyanın Yapısı İçindeki İşlevi" adlı tezle doktora derecesini almıştır. 2008-2009 arasında Fulbright Senior Scholar Grant ile ABD  UC Berkeley, Department of Classics’te çalışmıştır. 2010-2012 yılları arasında Ankara Üniversitesi Yayınları yayın kurulu üyeliğini yürütmüştür. 2012 yılında AÜ DTCF Yunan Dili ve Edebiyatı bölümünde profesör unvanı alan Açık 2017’de emekli olmuştur.

 Seçilmiş çalışmaları:

 1. Troia Düşü”,  Virgül, Aylık kitap ve eleştiri dergisi, 2002 sayı 56
 2.  “What is a Classic According to T.S. Eliot and H.-G. Gadamer?”,  The International Journal of the Humanities, Volume 8 number 8, 2017
 3.  "Lucretius’un Evren Şiiri", Virgül, Aylık kitap ve eleştiri dergisi, Mayıs 2003 sayı 62.

Mustafa Demirci (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)

Mustafa Demirci, 1967 yılında Konya’nın Çumra kazasına bağlı Tahtalı Köyünde doğdu. Orta ve Lise eğitimini Karaman İmam-Hatip Lisesinde devlet parasız yatılısı olarak tamamladıktan sonra (1986), Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdi ve 1991 yılında buradan mezun oldu. Ardından Selçuk üniversitesi Sosyal bilimler enstitüsünde Yüksek Lisansa başladı(1992) ve “Beytü’l-Hikme: Kuruluşu, Faaliyetleri ve Etkileri” teziyle 1995 yılında mezun oldu. Bu arada Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesine İslam Tarihi ve Sanatları alanında asistan oldu(1994). Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsünde Doktoraya başladı(1995). Doktora sırasında 1997-1998 yıllarında Ürdün Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak araştırmalar yaptı. Aynı zamanda Mısır İsrail, Filistin, Suriye, Suudi Arabistan, Lübnan gibi Ortadoğu ülkelerini gezdi. 2001 yılında “Abbasiler Zamanında Toprak Sistemi” adlı teziyle Marmara Üniversitesinde Doktor oldu. Sonrasında tekrar Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat fakültesine döndü. 2001-2005 yılları arasında Dr. Arş. Gör. olarak çalıştı. 2005 yılında Yrd. Doç. Dr., 2006 Yılında Doçent oldu. 2007 yılında Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü Ortaçağ küsüsüne geçti. 2011 Haziranında Profesör oldu.  Halen Aynı Üniversitede öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babası olup, Arapça, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

İdari Görevler: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü (2016-...),Selçuklu Araştırmaları Merkezi (SÜSAM) Müdürlüğü (2014-2016) ve Selçuk Üniversitesi Müze ve Kütür-Sanat Merkezi Müdürlüğü(2016-...), Ortaçağ Tarihi ABD başkanlığı (2007-...) yapmaktadır. Bunun yanında Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Sosyal Bilimler Komisyon Başkanlığı, SÜ BAP üst kurul üyeliği, Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Yönetim kurulu üyeliği, Atatürk Öğrenci Yurdu Yönetim Kurulu üyeliği gibi Üniversitenin değişik kademelerinde görev yapmıştır. Selçuk Üniversitesi bünyesinde kurulmakta olan müzede “Selçuklu Sultanları ve Medeniyeti Müzesi” kurmaktadır.

Akademik ilgi alanları: İslam Tarihi’nin sosyoekonomik boyutları, Abbasiler dönemi; Selçuklu tarihi ve medeniyeti, İslam medeniyeti tarihi: ortaya çıkışı, gelişim aşamaları, yükseliş ve gerileme trendleri, İslam Bilim Tarihi, İslam şehirleri, Selçuklu medeniyet tarihi, İslam Sosyoekonomik tarihi...konularında makale ve tebliğler yayınlamıştır. Selçuklu tarihi ile ilgili iki büyük uluslararası kongreye başkanlık yaptı: (Selçukllarda Bilim ve Düşünce, (I-IV cilt) Konya 2011; Selçuklular ev Haçlılar (I-III cilt) Konya 2016). Bir çok sempozyum ve ilmi toplantıya başkanlık ve öncülük etmiştir. Ayrıca İslam medenyetinin anlaşılmasında bir perde olarak gördüğü Avrupa merkezcilik ve Oryantalizm... gibi akademik ve entellektüel konularda çalışmalar yapmaktadır. (Avrupa Merkezciliği Aşmak, Konya 2013)adında Uluslararası bir çalıştay (kollekyum) da topladı.

Seçilmiş çalışmaları:

1-Beytül Hikme, İstanbul- 1996, 2013, 2017.

2-İslam’in ilk Üç asrında Toprak Sistemi, İstanbul 2003.

3-Siyah Öfke, Konya 2005, 2016.

4-İslam’ın Dört Çağı: Bir Dönemlendirme Denemesi, 2011.

5-Selçuklularda Bilim ve Düşünce, Konya 2013.(editör)

6-Su Medeniyeti, Konya 2011, 2015(editör).