Düzenleme Kurulu

Mehmet Aydın

1959 yılında Ordu’nun Aybastı ilçesinde dünyaya geldi. 1978- 1982 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans derecesini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden (1987) aldı. Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili Ana bilim dalında tamamladı. 1984 yılında Türk dili okutmanı olarak başladığı On dokuz Mayıs Üniversitesi’nde 1993 yılında aynı üniversitenin Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Ana bilim dalında Yrd. Doç. Dr., 2000 yılında OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Doç. Dr. ve 2008 yılında Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde Prof. Dr. oldu. 2008-2016 yılları arasında Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Başkanlığı, 2012-2015 yılları arasında On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü yaptı.2005-2006 ve yılında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü’nde çalıştı. 2016 yılında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 39Maddesine göre yeniden Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde görevlendirildi. Alanıyla ilgili 4 kitabı, kitap editörlükleri bulunan Aydın’ın uluslararası alan indeksli dergilerde çok sayıda makalesi yayımlanmıştır.

İbrahim Okan Akkın

Resim1

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden lisans mezunu (2007) olan İbrahim Okan Akkın, Yüksek Lisans derecesini (ODTÜ, 2011) Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne sunduğu teziyle almıştır. Bu çalışmasında, Hannah Arendt’in eylem teorisi, Rousseau’nun doğrudan demokrasi kavramı ve Habermas’ın iletişimsel eylem teorisi ile merkeziyetçi olmayan katılım modelleri ışığında katılımcı demokrasinin imkânı sorununu irdelemiştir. Doktora tezinde (ODTÜ, 2017) ise Deleuze’ün fark ve oluş kavramlarına odaklanarak çağdaş sanatta oluş ontolojisinin politik sonuçlarının izini sürmüştür. Başlıca çalışma alanları devlet ve toplum felsefesi, estetik ve sanat felsefesi, sanat tarihi, mitoloji, 17. ve 18. yüzyıl felsefesi, çağdaş felsefe ve 21. yüzyıl felsefesidir. 2010 – 2017 yıllarında ODTÜ Felsefe Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Akkın, Ocak 2017’de Ardahan Üniversitesi Felsefe Bölümüne öğretim üyesi olarak atanmış ve aynı tarihte Felsefe Bölümü başkanlığı görevini üstlenmiştir. Temmuz 2018’de ise Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’ne Dekan Yardımcısı olarak atanmıştır. ODTÜ’deki doktora öğrenimi sırasında üniversitenin amatör tiyatro topluluğunda görev alan Akkın, o yıllardan bu yana performans sanatı ve siyaset felsefesi hakkındaki disiplinlerarası çalışmalara özel bir ilgi duymaktadır. Felsefeye ek olarak seyahat etmeyi hayatının en vazgeçilmez uğraşı olarak görmektedir.           


Berivan Vargün

berivan.png

Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olan Berivan VARGÜN, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyal Antropoloji Bölümü’nden “Kurban Sunma Ritüelinin Simgesel Antropoloji Açısından İncelenmesi” konulu Lisans teziyle mezun olmuştur. Yüksek Lisans derecesini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yazdığı “Bir Kültür Değeri Olarak Bekaret Kavramına Bakış Açısının Sosyal Antropolojik Açıdan İncelenmesi” konulu saha çalışmasına dayanan teziyle almıştır. Yine Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yazdığı “Batman ve Şanlıurfa’da Töre Cinayetlerine Bakış Açısının Sosyal Antropolojik Açıdan İncelenmesi konulu tezinde ise Vargün, toplumsal cinsiyet, aile, şiddet, namus, kültür ve değer konularını incelemiştir. Temel ilgi alanları; geçiş ritüelleri, gelenek-görenek, kültürel simge ve semboller, mitoloji, sosyal/kültürel antropoloji, gündelik yaşama yön veren simgesel motifler ve mitler, kültürel değişme süreçlerinde halk inançları ve bunların sosyal yaşama etkisi, toplumsal cinsiyet ve kırsal alan yaşlılığı olan Vargün, akademik çalışmalarının dışında etik, etik liderlik, kalite yönetim sistemleri, insan ilişkileri ve iletişim, kurumsal davranış ve kurum kültürü geliştirme konularına özel bir ilgi geliştirmiş, bu alanlara ilişkin çeşitli kurum ve kuruluşlardan uzmanlık eğitimleri almıştır.

Tonguç Seferoğlu

       Dr. Tonguç Seferoğlu lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamlamış ve aynı bölümden 2013 yılında Yüksek Lisans derecesi almıştır. Felsefe doktorasını 2018 yılında King’s College London’dan Platon Phaidon diyaloğu üzerine yazdığı tezle almıştır. Dr. Seferoğlu’nun araştırma alanı antik Yunan felsefesi etrafında yoğunlaşmaktatır. Diyalog biçiminin Platon’un eserlerindeki rolü ve Plato’nun meta-felsefesi ile ilgilenmektedir. Ayrıca Yeniplatoncu geleneğe, özellikle Platon’un diyalogları üzerine yazılan şerhlere, ilgi duymaktadır. King’s College London’da sürdürdüğü doktora çalışmaları boyunca antik Yunan felsefesi, Hume, Descartes ve epistemoloji üzerine derslere asistanlık yapmıştır. Dr. Seferoğlu 2019 yılında Ardahan Üniversitesi Felsefe Bölümü’ne katılmıştır.

Erman Kaçar

web.png

Erman Kaçar, Ardahan Üniversitesi Felsefe Bölümü araştırma görevlisidir. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü, Cebir ve Geometri anabilim dalında (2012) tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık anabilim dalında, Badiou ve Spinoza ontolojilerindeki "Bir" ve "Boşluk" kavramlarını ele alan "Bir Ontoloji Sorunu: Badiou ve Spinoza" başlıklı tezi (2016) ile yüksek lisans derecesi kazanmıştır. Badiou ve Lacan ontolojileri üzerine çalışmış, Lacan ontolojisi ve topolojisi üzerine seminerler vermiştir. "Lacan ve Topoloji", "Aynanın Ötesine Geçmek: Öznenin Trajedisi" gibi Lacanyen makalelerin yazarıdır. Kaçar, çağdaş Fransız felsefesini "felsefenin yeni yüzü" olarak adlandırmakta, çalışmalarında felsefenin bu yeni yüzünün modern ve postmodern nüveleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda, araştırma alanlarını ontoloji, etik, psikanaliz, mitoloji, post-yapısalcılık gibi konular oluşturmaktadır. Şu sıralar, "Ahlakın Olanağı Sorununa Nietzsche(ler)’in Gözüyle Bakmak: Bir Nietzsche-Kant Hesaplaşması" başlıklı doktora tezi üzerine çalışmaktadır.

Neşe Şenel

Resim1Halen Ardahan Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta olan Neşe Şenel, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde ana dal, Uluslararası İlişkiler bölümünde yan dal yaparak lisans eğitimini 2012 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini ise “Margaret Atwood’un ‘The Handmaid’s Tale’ (Damızlık Kızın Öyküsü) ve Starhawk’in ‘The Fifth Sacred Thing’ (Beşinci Kutsal Şey) İsimli Eserlerine Ekofeminist Bir Yaklaşım” başlıklı tez çalışmasıyla Erciyes Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı anabilim dalında 2015 yılında tamamlamıştır. Halen Pamukkale Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı anabilim dalında doktora öğrencisi olan Şenel, “Sylvia Plath ve Nilgün Marmara Şiirlerinde Ölüm ve İntihar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz” başlıklı doktora tezini yazmaktadır. Şenel’in çalışma alanları ekoeleştiri, ekofeminizm, toplumsal cinsiyet çalışmaları, postmodern distopya ve ütopya kurguları, gizdökümcü şiir ve psikanaliz gibi başlıkları içermektedir.

Alican Özkavruk

Alican Özkavruk Ardahan Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Akdeniz üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde tamamlamıştır (2016). Yüksek lisansını Akdeniz Üniversitesi Sanat tarihi Ana Bilim dalında "Kilise İçinde Kilise: Likya Bölgesi Geç Antik Çağ Bazilikaları İçine İnşa Edilen Orta çağ Kiliseleri" başlıklı tez çalışmasıyla tamamlamıştır (2019). Patara Kazısı kapsamında 2013-2014 sezonunda Patara Kent Bazilikası kazı çalışmasına katılmıştır. Araştırma alanlarını Bizans sanatı, mimarisi ve arkeolojisi, Türk-İslam sanatları oluşturmaktadır.

Sümeyye Akça

Ardahan Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde doktor öğretim üyesi olan Sümeyye Akça, “Dijital insanî bilimler yaklaşımıyla kültür varlıklarının görünürlüğünün ve kullanımının artırılması: Türkiye için kavramsal bir model önerisi” başlıklı doktora tezini 2017 yılında Hacettepe Üniversitesinde tamamlamıştır.Çalışma alanları dijital insani bilimler, kültürel miras, bilgi bilim, dijital tarih, ağ analizi, Osmanlı tarihi ve el yazmalarıdır. 2016’dan beri Bilgi Dünyası editörü olup Library Hi Tech gibi dergilerde hakemlik yapmıştır.

 

1959 yılında Ordu’nun Aybastı ilçesinde dünyaya geldi. 1978- 1982 yılları arasında

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans eğitimini

tamamladı. Yüksek lisans derecesini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden

(1987) aldı. Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk

Dili Ana bilim dalında tamamladı. 1984 yılında Türk dili okutmanı olarak başladığı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 1993 yılında aynı üniversitenin Eğitim Fakültesi Türk

Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Ana bilim dalında Yrd. Doç. Dr., 2000 yılında OMÜ Fen-

Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Doç. Dr. ve 2008 yılında Eğitim
Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde Prof. Dr. oldu. 2008-2016 yılları arasında Eğitim
Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Başkanlığı, 2012-2015 yılları arasında Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü yaptı.
2005-2006 ve yılında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Türkoloji Bölümü’nde çalıştı. 2016 yılında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 39
Maddesine göre yeniden Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde görevlendirildi.
Alanıyla ilgili 4 kitabı, kitap editörlükleri bulunan Aydın’ın uluslararası alan indeksli
dergilerde çok sayıda makalesi yayımlanmıştır

 

 

 

ALAN KOORDİNATÖRLERİ

Alican Özkavruk (Sanat Tarihi Alan Koordinatörü)

Erman Kaçar (Felsefe ve Psikoloji Alan Koordinatörü)

Fevzi Burhan Ayaz (Tarih Alan Koordinatörü)

Gürhan Çopur (Türk Dili ve Edebiyatı Alan Koordinatörü)

Özlem Ünlü (Siyaset Bilimi Alan Koordinatörü)

Neşe Şenel (Batı Dilleri ve Edebiyatı Koordinatörü)

Semra Çevik (Güzel Sanatlar Alan Koordinatörü)

Serkan Balcı (Halkbilimi Alan Koordinatörü)

Sümeyye Kara (Sosyoloji ve Antropoloji Alan Koordinatörü)

Tonguç Seferoğlu (Felsefe Alan Koordinatörü)

Umay Bahadır (Sosyoloji ve Antropoloji Alan Koordinatörü)

Yavuz Yeğin (Arkeoloji Alan Koordinatörü)