.
 
.
  Yapılan Akademik Çalışmalar

TÜRK, H. ve Mustafa Çapar, “Alevilikte Yola Giriş Geleneklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı 60, 2011. s. 17-42. (AHCI).

TÜRK, H., “Hatay Türbe İnancının Sağlık Antropolojisi Açısından İncelenmesi”, Milli Folklor, Cilt 12, sayı 94, 2012, s. 91-104. (AHCI).

TÜRK, Hüseyin, KALA, Arif; Uyanık Zeki, “Sultan Gözükızıl Ocağı ve Karapaça Cemi” (Ocak of Sultan Gözükızıl and Cem Rıtual of Karapaçacemi) Türk Kültürü ve Hacı Bektaşı Veli Araştırma Dergisi, 2013, Ankara, Sayı 65, ss:81-100 

 TÜRK, H., KALA, A., "Alevilikte Kimlik Sorunun Değerlendirilmesi ve Tartışılması " (Evaluation And Discussion Of The Issue Of Identity In Alevism), Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, 2014, Hausen (Wied) Almanya Deutschland, Sayı 9, ss: 45-73. 

TÜRK, H. Ve Hürriyet Çimen, “Aile İçi Şiddet Algısının Bireysel Özelliklere Göre Karşılaştırılması: Çıldır İlçesi Örneği”, Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2015.

TÜRK, H. Ve Erkan Beder, “Sosyal Hafıza Aktarım Aracı Olarak Iğdır’da Kerbela Mersiyesi Okuma Geleneği” Uluslararası Kerbela  ve Hz. Hüseyin Sempozyumu, Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı, Ankara,  2016. 

A. MOHAMMADİ, "Afganistanlı Hazaraların Dini-İnanç Görüşleri Üzerine Sosyolojik Bir Yaklaşım", Güney Kazakistan Devlet Pedagoji Enstitüsü Dergisi, II. C., Moksova 2012.

A. MOHAMMADİ, " Tarihiyle ve Kültürüyle Afganistan", Bozkır İslam Medeniyeti ve Türkler kitabı, Editör Prof. Dr. H. Mustafa Eravcı, Dizgi - Ofset Matbaa, s. 361-379, Konya 2012.

A. MOHAMMADİ, “Afdanistan ve İpekyolu”, İpek Yolu, Editör: Ahmet Taşağıl, Pelikan Basım, s. 279-290, İstanbul, 2015. 

A. MOHAMMADİ, “The Hidden Secrets of Taliban Movement”,  Güneş Vakfı Yayınları, Ardahan, 2016.

A. MOHAMMADİ, " 1. Ululararası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu" 03.06.2012.

A. MOHAMMADİ,  "III. Uluslararası Türk Şöleni Sempozyumu" 17-19 Mayıs 2012.

A. MOHAMMADİ,  "VII. Uluslararası Dil Kurultayı" 24-28 Eylül 2012.

A. MOHAMMADİ,  “Democracy, Social Justice, Women and Children in Afghanistan” Mart 2013 Atina

A. MOHAMMADİ,  “Alevi-Bektaşi İnançlarında Hıdırellez Semposyumu” 10-14 Mayıs 2013 Almanya

A. MOHAMMADİ,  “ 90. Yılına Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu” 23-25 Ekim 2013 Eskişehir.

A. MOHAMMADİ,  " Geçmişten Günümüze Türkiye-Hindistan İlişkileri", 18-19 Mart 2015 Delhi/ Hindistan 

A. MOHAMMADİ,  "İnternational Conference Of İnterdisciplinary Studies" 16-19 Nisan 2015 San Antonio / USA 

A. MOHAMMADİ,  "Uluslararası Kerbala ve Hz. Hüseyin Sempoyumu", 14-15 Mayıs 2015 Ankara 

A. MOHAMMADİ,  "Uluslararası İpek Yolu'nun Yükselişi ve Türk Dünyası" Bilgi Şöleni, 3-5 Mart 2016 Ankara 

A. MOHAMMADİ,  "4. Uluslararası Türk Şöleni", 17-19 Mayıs 2016 Erzurum.

KALA, Arif; Uyanık Zeki, “Ardahan İli Alevilerinde Kendini Tanımlama, İbadet ve Öteki Algısı” (Self-Definıtion, Worsip and Perception of Other İn Ardahan Alevis), Akademik Araştırmalar Dergisi 2012, (Ulakbim, EBSCO,Sociological Abstracts)  İstanbul, Sayı 52, ss: 109-144. 

KALA, Arif; Uyanık Zeki, “Ardahan Alevilerinde ‘Hakka Yürüme Erkanı’: Ölümle İlgili İnanış ve Uygulamalar”, (Principles of ‘Hakka Yürüme’ in Alevis of Ardahan: Beliefs and Practices Concerning to Death), Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, 2013, Hausen (Wied) Almanya Deutschland, Sayı 7, ss: 60-77.

KALA, Arif, “Tunceli Çevre İllerinde Yaşayan Alevilerin Dinsel İnanç ve Pratikleri”, (Believes and Religious Practices of Alevis Living in the Cities Around Tunceli)I. Uluslararası Tunceli (Dersim) Sempozyumu, Poster Bildiri, 4–6 Ekim 2010.

KALA, Arif; Uyanık Zeki,  ‘Kafkas Halklarının Folkloru ve Lingvo Kulturulojisi’ Uluslar arası Bilimsel Sempozyumu, 18-21 Nisan 2012, Tiflis/Gürcistan.

KALA, Arif; “Felsefe” Konferansı, Çıldır Meslek Yüksekokulu, 13.03.2013, Ardahan, Çıldır.

KALA, Arif; MOHAMMADİ,  Abdullah, “First International Symposium on Salf-Sacrifice and Martyrdom a Scholarly Approach”, 1-2 Ekim 2013 Tahran/İran.

KALA, Arif; Altun, Delal Gamze, “Aşkın Sosyolojisi ve Psikolojisi üzerine” Söyleşi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, 17.12.2015, Ardahan, Merkez.

 
Bilgi Edinme  |  Bağlantılar  |  Engelsiz Üniversite Birimi  |  Yönetmelik ve Yönergeler  |  Mezun Öğrenciler  |  Yabancı ÖğrencilerUluslararası İlişkiler
.
Adres: Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü Genel Derslikler Binası Kat : 3, Çamlıçatak Mevkii, Merkez / Ardahan 75000   Telefon: +90 478 211 75 61   Faks: +90 478 211 75 27