BİLDİRİ YAZIM KURALLARI
Bildiri sunum süresi 15 dakikadır. 
* Her oturumun sonunda 10 dakikalık tartışma süresi verilecektir.
* Sunum dili Türkçe, Farsça, İngilizce, Rusça’dır. Bildiri kitabı için orijinal metin İngilizce, özetler ise; Türkçe, Farsça veya Rusça’dan en az ikisinde olmalıdır.
* Bildiri sahiplerinin sempozyum takvimine uyması yapılacak çalışmaların aksamaması açısından son derece önemlidir.
* Bildiri özetlerinin ……………. tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Bildiriler, özetleri Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından ilgili Bilim Kurulu üyelerinin görüşü alınarak değerlendirilecek ve sonucu başvuru sahiplerine ……………………… tarihinden itibaren iletilecektir.
* Bildiri özetleri 200 kelimeyi aşmayacak şekilde 11 punto ile hazırlanmalı ve özetlerin altında en az 3, en fazla 5 anahtar sözcük verilmelidir. 
* Bildirinin baskıya hazır son şeklinin dijital nüshası ve çıktıları Sempozyum esnasında sekreteryaya teslim edilmelidir.
* Hazırlanan bildiri dosyaları .doc, .docx, .rtf uzantılı olmalıdır. 
* Bildirilerde kaynak gösterme APA atıf stilinin 5. edisyonuna (American Psychological Association, 5th edition)  göre yapılmalıdır. Farklı bir kaynakça sistemi ile hazırlanan bildiriler yayımlanmayacaktır.
Kitaplar için;
Yazar Soyadı, Adının ilk harfi. (yıl). Kitap adı, Basıldığı Yer: Yayınevi.
Sümer, F. (1980). Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri-Boy Teşkilâtı-Destanları (3. bs.).Ankara: Ana Yayınları. 
Makaleler için;
Yazar Soyadı, Adının ilk harfi. (yıl). Makale adı. Süreli yayının tam adı, Cilt numarası, (Sayı numarası), Sayfa aralıkları.
Koç, M. (2011). Anadolu’da İlk Türkçe Telif Eser. Bilig 57.Bahar 11. Ankara.
* APA atıf stiline yönelik diğer örnekler için bkz. http://www.liu.edu/cwis/cwp/library/workshop/citapa.htm adresine bakılabilir. 
* Alıntılar ve atıflar için kaynak verme, dipnot şeklinde değil, metin içinde kısa atıf sistemi kullanılarak, yani  (Sümer, 1980, s. 68), (Sümer, 2000, ss. 68-70)  şeklinde gösterilmeli ve kaynaklar, yazı sonunda, alfabetik düzende tam künye hâlinde sıralanmalıdır. 
* Hazırlanan bildirilerin dosya toplam boyutlarının 3 MB’yi geçmemesi gerekmektedir. Bildiriler ve Bildiri Özetleri 11 punto ile Times New Roman yazı tipinde hazırlanmalıdır. 
* Özel bir yazı tipi kullanılmışsa bu bildirinin web sayfasında ilgili açıklama bölümünde belirtilmeli ve Bildirilerin son teslimi sırasında hem .doc, .docx, .rtf uzantılarından biri ile kaydedilmiş dosya hem de .pdf uzantılı dosyanın dijital kopyası bir çıktı ile birlikte sempozyum sekreteryasına teslim edilmelidir.
* Sempozyumun özel bir kayıt ücreti bulunmamaktadır.
* Bildiri sahipleri, her türlü haberleşmeyi belirtilen iletişim bilgileri üzerinden yapmalıdır.

* Bildiri sahiplerinin sempozyum takvimine uyması yapılacak çalışmaların aksamaması açısından son derece önemlidir.

* Bildiri özetlerinin 1 Mayıs 2016  tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri özetleri Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından ilgili Bilim Kurulu üyelerinin görüşü alınarak değerlendirilecek ve sonucu başvuru sahiplerine 16 - 30 Mayıs 2016  tarihleri arasında iletilecektir. 

* Bildiri özetleri 200 kelimeyi aşmayacak şekilde 11 punto Times New Roman ile hazırlanmalı ve özetlerin altında en az 3, en fazla 5 anahtar sözcüğe yer verilmelidir.

* Bildiri Özetleri İngilizcenin yanı sıra Türkçe, Farsça, Gürcüce veya Rusçadan en az bir dilde hazırlanmalıdır.

* Bildirinin baskıya hazır son şeklinin dijital nüshası ve çıktıları sempozyum esnasında sekretaryaya teslim edilmelidir.

* Hazırlanan bildiri dosyaları .doc, .docx, .rtf uzantılı olmalıdır.

* Bildirilerde kaynak gösterme APA atıf stilinin 5. edisyonuna (American Psychological Association,

5th edition)  göre yapılmalıdır. Farklı bir kaynakça sistemi ile hazırlanan bildiriler yayımlanmayacaktır.

Bildiri sunum süresi 15 dakikadır.

* Her oturumun sonunda 10 dakikalık tartışma süresi olacaktır.

* Sunum dili Türkçe, Farsça, İngilizce, Gürcüce ve Rusçadır. Bildiri kitabı için orijinal metin İngilizce, özetler için ise İngilizcenin yanı sıra Türkçe, Farsça, Gürcüce veya Rusçadan en az bir dil olmalıdır.

* Bildiri kitabı basıldıktan sonra adresinize gönderilecektir. Özet kitapçığı ise bildiri gününde teslim edilecektir.

Kitaplar için;

Yazar Soyadı, Adının ilk harfi. (Yıl). Kitap adı, Basıldığı Yer: Yayınevi.

Sümer, F. (1980). Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri-Boy Teşkilâtı-Destanları. Ankara: Ana Yayınları.

Makaleler için;

Yazar Soyadı, Adının ilk harfi. (Yıl) “Makale adı,” Süreli Yayının Tam Adı,  Sayı numarası, Sayfa aralıkları.

Koç, M. (2011) “Anadolu’da ilk Türkçe telif eser,” Bilig, 57, s.10-21

* APA atıf stiline yönelik diğer örnekler için

bkz. http://www2.liu.edu/cwis/cwp/library/workshop/citapa.htm adresine bakılabilir.

* Alıntılar ve atıflar için kaynak verme, dipnot şeklinde değil, metin içinde kısa atıf sistemi kullanılarak, yani  (Sümer, 1980, s. 68), (Sümer, 2000, ss. 68-70)  şeklinde gösterilmeli ve kaynaklar, yazı sonunda, alfabetik düzende tam künye hâlinde sıralanmalıdır.

* Hazırlanan bildirilerin dosya toplam boyutlarının 3 MB’yi geçmemesi gerekmektedir. Bildiriler ve

Bildiri Özetleri 11 punto ile Times New Roman yazı tipinde hazırlanmalıdır.

* Özel bir yazı tipi kullanılmışsa bu bildirinin web sayfasında ilgili açıklama bölümünde belirtilmeli ve

Bildirilerin son teslimi sırasında hem .doc, .docx, .rtf uzantılarından biri ile kaydedilmiş dosya hem de

.pdf uzantılı dosyanın dijital kopyası bir çıktı ile birlikte sempozyum sekretaryasına teslim

edilmelidir.

* Sempozyumun özel bir kayıt ücreti bulunmamaktadır.

* Sempozyum bildirileri kitaplaştırılacak olup, ayrıca bildiriler ISI (indeksli dergilerde ) dergilerine

tarafımızca gönderilecek, ilgili dergilerde yayınlanmasına ise dergilerin yayın kurulunca karar

verilecektir.

* Bildiri sahipleri, her türlü haberleşmeyi belirtilen iletişim bilgileri üzerinden yapmalıdır.