ARÜ'den Duyurular

Avukat Alım İlanı

Duyuru Tarihi : 05 Haziran 2018

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

 

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli, 29306 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan ( 1 ) adet Avukat kadrosuna yazılı ve sözlü sınavla atama yapılacaktır.

 

 

UNVANI

SINIFI

DERECESİ

ADET

AVUKAT

AHS

7

1

 

 

 SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 

GENEL ŞARTLAR:

 

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 2. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,
 3. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş

yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 1. Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

 

 

                                         BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

 1. Başvuru Formu (İndirmek için Tıklayınız...)
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)
 3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 4. Üç adet vesikalık fotoğraf
 5. KPSS (B) sonuç belgesinin barkodlu bilgisayar çıktısı
 6. Özgeçmiş
 7. Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği

 

 

GIRIŞ SINAVININ ŞEKLI, BAŞVURU ŞARTLARI, YERI VE DEĞERLENDIRLMESI

 

 

Başvuru Yeri

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı /ARDAHAN

0478 211 75 19

Başvuru Tarihi

05.06.2018 – 05.07.2018

Başvuru Ön Değerlendirme ve

Sonuç Açıklama Tarihi

 

13.07.2018

Yazılı Sınav Yeri ve Tarihi

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü – 20.07.2018

Saat : 14.00

 

Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 05.06.2018-05.07.2018 tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Giriş sınavı yazılı sınav ve sözlü sınav şeklinde olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvurular ve adaylarda aranan şartların taşınıp taşınmadığı, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversite internet sayfasından www.ardahan.edu.tr yayımlanacaktır.

 

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere, bir sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.).Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi Üniversite internet sayfasından www.ardahan.edu.tr duyurulacaktır.

 

  SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. (Çağırılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağırılır.) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan alınması şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması, en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir.

 

YAZILI SINAV KONULARI

 

 1. Anayasa Hukuku
 2. Medeni Hukuk
 3. Borçlar Hukuku
 4. Ticaret Hukuku
 5. Medeni Usul Hukuku
 6. İcra ve İflas Hukuku
 7. İdare Hukuku
 8. İdari Yargılama Hukuku
 9. Ceza Hukuku
 10. Ceza Usul Hukuku
 11. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 12. 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ile İlgili Mevzuat

 

 

SÖZLÜ SINAV KONULARI

   

a.  Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b.  Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c.  Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d.  Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e.  Genel yetenek ve genel kültürü,

   f.  Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Adaylar, Sınav Kurulu tarafından anılan Yönetmeliğin 13. Maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi (Yukarda belirtilen a-1 bendi aralığındaki konular) için elli (50)  puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

 

SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR

 

-Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ve yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi Üniversite internet sayfasından duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaya sonuç yazılı olarak bildirilir.

-Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonucunun ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

-Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

-Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

 

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

 

-Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler.

-Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

 AVUKAT KADROSUNA ATANMA İŞLEMLERİ

 

-Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar.

-Adayların avukat kadrosuna atanması, giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanın veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanın yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

-Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayın atama işlemi yapılmaz. Ataması yapılmış ise bu ataması iptal edilir. Atama yapılması için kendisine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılır ve sınav sonucu kazanılmış hak sayılmaz.

 

-Ataması yapılan adayın göreve başlamasında 657 sayılı Devlet  Memurları Kanununun 62 nci  ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.