ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları
Kafkasya ve Orta Asya Araştırmalı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Telefon : 0478 211 7575
Faks : 0478 211 75 09
Adres : Ardahan Üniversitesi Kampüsü, Rektörlük Hizmet Binası, Çamlıçatak Mevkii, 75000, Merkez/ARDAHAN


Duyurular


Merkezin Amaçları

 • Kafkasya, Orta Asya ve Türkiye ile hinterlandındaki bölgelerin;
 • Tarih (Siyasi, sosyal, iktisadi, hukuk, sanat, kültür, arkeoloji, toponomi ve demografi)
 • Coğrafya (Fiziki, beşeri, iktisadi ve tarihi coğrafya)
 • Dil ve Edebiyat (Bölgede konuşulan Türk lehçeleri, Rusça, Ermenice, Gürcüce, Farsça, Çince)
 • Tercüme (Bölgeye yönelik birinci ve ikinci elden kaynakların günümüz Türkçesine kazandırılması)
 • Kültürel ve Sportif Araştırmalar (Bölgenin gelenekleri, kültür mirası, oyunları, sportif aktiviteleri)
 • Uluslararası Stratejiler ve Yönetimi (Dünya dengelerinin değişimi ve yenilenmesinde, jeopolitik açıdan Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinin önemi, işbirliği çalışmaları, etkin politikalar ortaya konulması, günümüzde ve gelecekte önemli bir güç olarak siyaset sahnesinde yerini alacak olan Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinin Türkiye ile ilişkilerinde izlenecek stratejilerin belirlenmesi)
 • Üzerinde ilmi araştırmalar yapmak, yayınlamak ve bu suretle ülkemizde bu alanda eksikliği hissedilen ilmi birikimi sağlamak.

Merkezin Faaliyetleri

 • Bölgenin tarihî, edebî, kültürel, sportif, sosyal, hukukî, siyasal, ekonomik ve teknik yapılarını araştırmak; bölge ile ilgili kültürel, bilimsel ve sanatsal çalışmalar, incelemeler yapmak, çözüm önerileri üretmek ve etkinliklerde bulunmak; bu alanlarda uzmanlık kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim programları düzenlemek,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar, konferanslar, sempozyumlar, kongreler, seminerler, kurslar, sergiler ve geziler düzenlemek,
 •  Çeşitli dillerde süreli ve süresiz yayınlar yapmak,
 • Aynı faaliyet alanında çalışmalar yapan bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak; bilgi, belge, öğrenci ve araştırmacı mübadelesini sağlamak; ortak bilimsel araştırmalar, çalışmalar ve toplantılar düzenlemek; bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla Ardahan Üniversitesi arasındaki işbirliğini geliştirmek,
 • Bölge ile ilgili yapılmış her türlü araştırma, inceleme ve çalışmaları toplayarak bu saha ile ilgili araştırmacıların istifade edebileceği zengin bir arşiv ve kütüphane oluşturmak,
 • Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin; tarih, coğrafya, kültür, dil, edebiyat, uluslararası ilişkiler, sanat, spor ve arkeoloji alanlarında disiplinler arası araştırmalarda bulunmak ve bunların sonuçlarını tarafsız bir biçimde bilim dünyası ve toplum ile paylaşmak,
 • Tabii ve tarihi mirası korumak ve yerel kültürlerin tanıtımını yapmak için projeler üretmek, üretilen projeleri devlet veya özel kuruluşlarla birlikte hayata geçirmek,
 • Bu çerçevedeki faaliyetleri özendirmek, yönlendirmek ve desteklemek; yerli veya yabancı Merkez, öğretim ve araştırma kurum ve kuruluşlarıyla, kütüphane, kitaplık, araştırma merkezi, arşiv, dokümantasyon ve diğer bilgi, belge merkezleriyle iş birliğine girmek,
 • Üniversite bünyesinde ilgili derslerin açılması ve yürütülmesi hususunda gerekli çalışma ve düzenlemeleri yapmak,
 • Çeşitli dil ve lehçelerde yazılmış ilgili neşriyatın Türkçeye çevrilmesi için tercüme büroları kurmak,
 •  Yayın faaliyetlerinin yürütülebilmesi için merkez bünyesinde basımevi kurmak,

Ardahan Üniversitesi ve diğer üniversitelerin öğrenci kulüpleri ile ilişki kurmak, amaçları doğrultusunda faaliyette bulunmasını sağlamak, bu yönde kurslar, seminerler, yarışmalar tertip ederek başarılı olanları ödüllendirmek, geziler, kamplar tertip etmek, kulüp üyelerinin dayanışmalarının artmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.Yukarı
K.V.K.K.