ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Telefon : 0478 211 75 28
Faks : 0478 211 75 29
Adres : Ardahan Üniversitesi Kampüsü İİBF Binası, Çamlıçatak Mevkii, 75002, Merkez/ARDAHAN
E-Posta : iibf@ardahan.edu.tr


Duyurular


GENEL BİLGİLER

Lisans programlarımız, bilgiyi üreten ve kullanabilen, olayları ve durumları farklı bakış açılarıyla ele alan öğrenciler yetiştirilmesine odaklanmıştır. Eğitimde asıl önemli olan, bilgiden ziyade öğrenmeyi öğretmektir. Yapılandırmacı eğitim yaklaşımıyla öğrencilere, bilgiye ulaşma yollarını öğretiyoruz. Bilgi çağının gereği olarak, eğitimde disiplinlerarası yaklaşım esas alınmış, müfredat programları teorik bilgilerin araştırma ve uygulamalarla pekiştirilmesi tezi üzerine bina edilmiştir. Programlarımız, bütüncül bakış açısıyla, farklı disiplin alanlarına hitap eden ve hayatın her alanında uygulanabilir bir yapı arz etmektedir.

PROGRAMLAR

BÖLÜMLER

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Bölümümüz küreselleşen rekabet ortamında söz konusu bilgilerle donanmış; onları karşılaştıkları sorun ve verileri süratle metodolojik ve analitik disiplin içerisinde tahlil etmeyi sağlayacak entelektüel donanıma sahip; yaşamın seyircisi değil, katılımcısı ve biçimleyicisi olacak bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Kamu yönetimi programının amacı devlet teşkilatının çeşitli kademelerinde sistemin ekonomik ve sosyal yönden gelişmesinden sorumlu elemanları yetiştirmek ve bu konuda araştırma yapmaktır. 

Bölüm mezunlarımızın gerek kamu gerekse özel sektörde iş imkanları oldukça fazladır. Devlet ve özel sektöre ait kurumlar, araştırma kuruluşları, yerli veya uluslararası şirketler de bölüm mezunlarının istihdam edildiği kurumlardır.

İktisat

Öğrencilere gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir perspektif verebilmek ve bu sorunların çözümünde güncel analitik araçları uygulayabilme yetisini kazandırmak hedeflenir.

Bölüm mezunlarımızın gerek kamu gerekse özel sektörde iş imkânları oldukça fazladır. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, iktisat uzmanı, araştırıcı olarak çalışabilirler. Devlet ve özel sektöre ait kurumlar, araştırma kuruluşları, yerli veya uluslararası şirketler de bölüm mezunlarının istihdam edildiği kurumlardır. Ayrıca uluslararası piyasalar ve kurumlarda etkin görevler alabildikleri gibi, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilirler.

İşletme

Bölümümüz, ülke ekonomisinin gereksinim duyduğu çağdaş işletmecilik anlayışına ve özellikle Uluslararası İşletmecilik alanında bilgili ve nitelikli işletme yöneticilerinin yetiştirilmesini amaç edinmiştir. 

Bölüm Mezunlarımız kamu veya özel sektöre ait işletmelerde (fabrika, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde) çalıştığı işletmenin sahip olduğu para, insan gücü, araç ve gereçten en verimli şekilde yararlanmak için çalışma düzenini planlar ve çalışmaları denetler. Bunun için planlama, örgütleme, yönetme ve denetleme gibi genel görevler yanında, ürünün iyileştirilmesi, üretimin artırılması ve ürünlerin satışı için planlar yapmak, kuruma parasal kaynak sağlamak ve kurumun maddi olanaklarını en ekonomik biçimde dağıtmak,   kurumun   insan gücünü   en   verimli   olacakları alanlarda çalıştırmak ve en uygun elemanları işe almak gibi görevler yaparlar.

 Hedeflerimiz ve Sunulan İmkanlar

İİBF’nin ana hedeflerinden olan bilimsel araştırma hem teorik hem de uygulama çalışmalarıyla ülkemiz başta olmak üzere bütün insanlığın karşılaştığı sosyal içerikli problemlere gerçekçi çözümler üretmeyi hedeflemektedir.

Bünyesindeki bölümlerin bilimsel zenginliklerini bir araya getiren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, entellektüel sınırların ve devralınan disipliner sınırlara ait katılığın ötesine geçebilecek, sosyal bilimlerin etkinliğini bu derin ekonomik, kültürel ve toplumsal değişme döneminde artıracak disiplinlerarası bir çerçeve sunmaktadır. İİBF’ ye kaydolan bütün öğrenciler için amaç, kendi potansiyel ve kabiliyetlerine göre bir program izleyerek gerekli bilgileri ve yetkinlikleri kazanmaları, dünya standartlarında birer mezun olmaları ve global piyasalarda yerleştikleri pozisyonlarda kariyerlerinde başarılı olabilmeleridir. Küresel rekabetin alabildiğine yaşandığı günümüzde mezunlarımızın hızla değişen dinamik ve karışık ortamlarda kendilerini göstermeleri gerektiği gerçeğinden hareketle, karar verme süreçlerinde alternatifleri ortaya sıhhatli koyabilme, kısa, orta ve uzun vadeli planlar için en uygun olanlarını realize etme becerileri önem kazanmaktadır. Mezunlarımız için öngördüğümüz sadece belli bilgileri yüklenmeleri değil buna ilave olarak bu bilgileri kullanmaları ve gerekli analiz ve sentezleri yaparak kariyerlerinde başarılı olabilmeleridir.

İİBF öğrencileri kendi seçtikleri bölümlere ek olarak bölüm kurullarınca çerçevesi belirlenmiş yandal ve çift anadal programlarını bitirerek mezuniyetlerinde çift diploma veya yandal sertifikası alabilirler.

Misyon 
Ardahan üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, yetkinlik düzeyi yüksek öğretim elemanları ile ulusal ve evrensel değerleri kucaklayan, öğrenmeyi öğrenmiş, bilgiden bilgi üretebilen, çözümlenmemiş problemleri bilime dayalı olarak yenilikçi bir şekilde çözebilen, teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, insanlığın refahı ve mutluluğu  için katkıda bulunabilen, sosyal gelişmelere açık, özgür fikirli, insan hayatını ve çevreyi koruyan, iyileştiren, idealist ve Atatürkçü gençler yetiştirmeyi hedefliyor.
 
Vizyon
Ardahan üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, yetkinlik düzeyi yüksek öğretim elemanları ile ulusal ve evrensel değerleri kucaklayan, öğrenmeyi öğrenmiş, bilgiden bilgi üretebilen, çözümlenmemiş problemleri bilime dayalı olarak yenilikçi bir şekilde çözebilen, teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, insanlığın refahı ve mutluluğu  için katkıda bulunabilen, sosyal gelişmelere açık, özgür fikirli, insan hayatını ve çevreyi koruyan, İktisadi ve idari bilim dallarında evrensel ölçütlere uygun, dinamik, yenilikçi, yaratıcı ve sürekli mükemmeli arayan eğitim ve öğretim programları düzenlemek ve yürütmek; finansal, entelektüel, sosyal ve çevresel sermaye yaratabilecek ölçüde girişimci, söz konusu bilim dallarında çağdaş bilgilerle donatılmış, bilgilerini yaratıcı ve yenilikçi bir şekilde kullanabilen, bilgi teknolojisini pratiğe dönüştürebilen, geleceğin dünyasının başarı koşullarını kavramış olan ve ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen bireyler yetiştirmek; iktisadi ve idari bilim dalları ile ilgili yöntem ve teknikleri kullanarak akademik araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları literatüre kazandırmak; bölge üniversitesi fonksiyonunu yerine getirebilmek için üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan hizmetleri, üretim ve hizmet sektörü arasındaki işbirliğini, bilime dayalı araştırma ve çabalarla sağlanan potansiyel doğrultusunda yürütmektir.iren, idealist ve Atatürkçü gençler yetiştirmeyi hedefliyor.

FORMLAR VE DİLEKÇELER

Ders muafiyet dilekçesi

Kayıt dondurma dlekçesi

Kimlik kartı talep dilekçesi

Mazeret sınavı başvurudilekçesi

Sınav sonucu itiraz dilekçesi

Staj teslim tutanağı

Tek ders sınav başvuru dilekçesi

Tez başvuru dilekçesi

Tez teslim tutanağı

Staj Değerlendirme RaporuYukarı